Bahagian Dan Unit terdapat di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak


Bahagian Khidmat Pengurusan

 1. Pentadbiran Am
  • Pelantikan Lembaga Pengarah
  • Pengurusan mesyuarat
  • Keselamatan dan Kerahsiaan Dokumen Jabatan
  • Laporan Kehadiran Bertugas
  • Pengurusan dan Pelupusan Fail
  • Pengurusan Aduan
  • Pengurusan Surat menyurat
  • Pengurusan Kawalan Perolehan(Perabot/Peralatan/Perkak asan
  • Perkhidmatan Diberi
  • Senarai tugas dan surat kuasa
  • Perhimpunan Bulanan
  • Pakaian Seragam/Koporat
 2. Pengurusan Sumber Manusia
  • Pengurusan Pembangunan Organisasi
  • Pengurusan hal ehwal perjawatan tetap dan kontrak
  • Pengisytiharan Harta
  • Pengurusan Cuti
  • Penilaian Prestasi dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
  • Pengemaskinian Rekod Perkhidmatan dan HRMIS
  • Pengurusan Disiplin dan Tatatertib
 3. Latihan
  • Pengurusan kursus/bengkel/seminar dalaman/agensi luar
  • Menyelaras program/aktiviti jemputan
  • Pengambilan Pelajar Industri
 1. Pengurusan
  • Pengurusan Sistem Perakaunan
  • Perakaunan
  • Penyata Kewangan
  • Pengurusan Panjar Wang Runcit
  • Pengurusan Vot
  • Belanjawan Tahunan
  • Pengurusan Daftar Bil
  • Pengauditan
  • Pengurusan Mesyuarat
 2. Pembayaran
  • Bil berkala
  • Pinjaman
  • Pendahuluan Diri
  • Emolumen
  • Lain-lain Elaun
  • Tuntutan Perbelanjaan
  • Bayaran kepada Pembekal
 3. Penerimaan
  • Kutipan Hasil
 1. Pengurusan Aset Alih Kerajaan
  • Penerimaan/Pendaftaran
  • Pergerakan/Penggunaan
  • Penyimpanan
  • Pemeriksaan/Pemverifikasi
  • Kehilangan
  • Pelupusan/Hapuskira
  • Urusan Pelantikan Jawatankuasa
  • Pengurusan Mesyuarat
  • Laporan Berkala/Tahunan
  • Keselamatan dan Kebersihan
 2. Pengurusan Stok Bekalan Pejabat
  • Penerimaan/Pendaftaran
  • Penyimpanan/Pengeluaran
  • Pemeriksaan/ Pemverifikasi
  • Keselamatan dan Kebersihan
  • Urusan Pelantikan Jawatankuasa
  • Pelupusan/Hapus kira
  • Laporan Berkala/Tahunan
  • Pengurusan Mesyuarat
 1. Membangunkan aplikasi sistem
 2. Menyelenggara aplikasi sistem
  • Koha
  • Sistem Resit
  • EZiSTAT
  • Sistem Kewangan & Aset
 3. Menguruskan Keperluan ICT
  • Server
  • Komputer
 4. Perlaksanaan dan Pemantauan Rangkaian Jaringan Tempatan (LAN) dan Rangkaian Jaring Lebar (WAN)
 5. Pengurusan, Pengelolaan dan Pengemaskinian
  • Laman Web Jabatan
  • Media Sosial Jabatan
  • Emel Jabatan
  • Pengkalan Data
  • Server Jabatan
 6. Menyediakan Kemudahan Sokongan Teknikal dan Bantuan Khidmat Nasihat
 7. Menyediakan Kursus atau Latihan Berkenaan ICT
 1. Pengurusan Projek Pembangunan (Pembaikan dan Penyelenggaraan)
  • Anggaran kos
  • Spesifikasi Kerja
  • Perundingan JKR & lain-lain agensi berkairan
  • Permohonan Budget (One Off/ Dasar Baru)
  • Perolehan Kerja (Sebut Harga/ Lantikan Terus)
  • Pemantauan, Kawalan dan Pengujian
  • Pembaikan Secara Kecil- kecilan
  • Laporan Berkala/ Tahunan
 2. Rancangan Malaysia 5 Tahun
  • Permohonan Budget Baru kepada Kerajaan Negeri dan Persekutuan
  • Penyediaan Dokumen (Brif Projek, Logical Framework Metrik, Creativiti Index, Kerangka Keberhasilan, Unjuran Perbelanjaan, Pelan Risiko)
 3. Pengurusan Pewartaan dan Perizaban Tapak Tanah Perpustakaan
 4. Pengurusan Penyelenggaraan/ Pembaikan Alat Penyaman Udara Berpusat dan Unit Berasingan
 5. Pengurusan, Pengelolaan dan Pengemaskinian
 1. Melaksankan program/ majlis rasmi jabatan mengikut perancangan jadual tahunan
 2. Mengurus hebahan, promosi serta kemas kini maklumat Laman Web Jabatan untuk memastikan maklumat adalah informatif dan terkini
 3. Mengurus aduan awam melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) bagi menyelaraskan penggunaan SISPAA di semua perkhidmatan perpustakaan
 4. Mengenalpasti penyelidikan kepuasan pengguna perpustakaan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan perpustakaan
 5. Merancang penerbitan korporat jabatan dari masa ke semasa untuk meningkatkan mutu dan imej jabatan

Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan

 1. Perkhidmatan Sirkulasi
  • Pinjaman
  • Pemulangan
 2. Perkhidmatan Kanak-Kanak
 3. Perkhidmatan Sumber Media
  • Netbook
  • Wifi
  • Pengkalan Data Atas Talian
 4. Perkhidmatan Rujukan
  • Pempakejan Maklumat
  • Penyusunan Bibliografi
  • Indeks dan Abstrak
 5. Program Galak Guna
 6. Statistik Perkhidmatan dan Program Galak Guna
 1. Mengurus dan Melaksanakan Kegiatan Galakguna Perpustakaan di Peringkat Negeri Perak
 2. Melaksanakan Kegiatan Gerakan Membaca dan program peringkat Nasional di Negeri Perak
 3. Menjalankan Kempen Gerakan Membaca
 4. Menjalinkan hubungan kerjasama diantara agensi
 5. Menjalankan promosi dan hebahan bagi program gerakan membaca
 1. Pengurusan Rangkaian Perkhidmatan Perpustakaan
 2. Menyelaras statistik perkhidmatan
 3. Menyelaras pemantauan perkhidmatan
 4. Menyelaras Kajian Kepuasan Pelanggan
 5. Penerbitan Buletin
 6. Skim Pinjaman Buku Berkelompok
 7. Perkhidmatan Door to Door
 8. Pengurusan Keselamatan Jabatan
 9. Sistem Kualiti
 1. Koleksi Khazanah Negeri
  • Pempakejan Maklumat
 2. Mengurus dan menyelenggara bahan-bahan penerbitan dan penyelidikan
  • Buletin
  • Laporan Tahunan
  • Keratan Akhbar
  • Dokumen Bahan
 3. Menguruskan dan menyelenggara rekod-rekod di Unit Koleksi Khazanah Negeri
  • Indeks Bahan
 4. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja penerbitan dan penyelidikan yang berkaitan dengan Negeri Perak
 5. Merancang, mengurus dan melaksanakan semua program dan akitviti di Unit Koleksi Khazanah Negeri Perak
  • Pameran

Bahagian Pendokumentasian & Teknikal

 1. Perolehan Koleksi dan Sumber Maklumat Bahan Bercetak dan Bukan Bercetak
  • Pembelian koleksi
  • Langganan Terbitan Bersiri
  • Pertukaran,Hadiah dan Sumbangan
 2. Pengurusan Koleksi Bahan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan kepada ‘Dasar Pengurusan dan Pembangunan Koleksi’ oleh Rangkaian Perkhidmatan Perpustakaan PPANPK Dipatuhi seperti stocktaking, pilih buang, pemuliharaan dan pembaikan serta pelupusan
 3. Merekod Statistik Pengurusan dan Pembangunan Koleksi Bahan Perpustakaan
 1. Pengurusan Pendokumentasian dan Maklumat
  • Pengkatalogan dan Pengkelasan
  • Penyediaan Rekod Bibliografi dan Indeks
  • Sistem Pengurusan Perpustakaan Bersepadu KOHA
 2. Memastikan Penetapan Peraturan Dan Undang-Undang Dilaksanakan Seperti Berikut:
  • Library of Congress Subject Heading - 25th Edition (LCSH)
  • Dewey Decimal Classification – DDC 21
  • MARC 21
  • Z39.50
 3. Pemprosesan Bahan Dilaksanakan Di Tahap Kualiti Yang Baik Dan Memuaskan
  • Percetakan dan Penampalan Pelabelan Sticker Koleksi Dilaksanakan Mengikut Peraturan dan Piawaian yang Telah Ditetapkan.
 4. Pengedaran Koleksi ke Seluruh Rangkaian Perkhidmatan Perpustakaan PPANPk
 5. Merekod Statistik Pendokumentasian Koleksi Bahan Perpustakaan